Waarom deze pagina?

WB-architect bv hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform de Belgische en Europese wetgeving (de volledige Belgische en Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Met deze Privacyverklaring wil WB-architect bv u in alle transparantie informeren over de handelingen die we uitvoeren bij de verwerking van persoonsgegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website, verleent u uw toestemming tot mogelijke verwerkingshandelingen door WB-architect bv.

WB-architect bv houdt zich het recht voor om te allen tijde deze privacy policy te wijzigen.

Informatie over de gegevensverwerker

WB-architect bv

Servaas Daemsstraat 13
2200 Noorderwijk
België

Btw-nummer: BE 0744.811.233
E-mail: info@wb-architect.be
Telefoon: 014/23.68.64

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De gegevens die WB-architect bv vergaart, worden alleen maar verwerkt in het kader van de doeleinden waarvoor zij verzameld worden. Het gaat dan om:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel., e-mail, …)
 • Beroepsgegevens (bedrijf, functietitel, …) in voorkomend geval

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Het verzamelen, structureren en verwerken van persoonsgegevens draagt bij tot het correct functioneren van onze diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor welbepaalde doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening
 • Administratieve en boekhoudkundige verwerking (bv. facturatie)
 • Verlenen van ondersteuning

WB-architect bv verklaart dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. WB-architect bv stelt alles in het werk om toegang tot persoonsgegevens af te schermen zodoende ongeoorloofde toegang en/of gebruik te vermijden.

Wat zijn uw rechten als Gebruiker?

WB-architect bv verwerkt uw persoonsgegevens altijd conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacy policy.

WB-architect bv bewaart uw persoonsgegevens zolang dit nodig is volgens de omschreven doeleinden van deze Privacy policy.


Recht op inzage van uw persoonsgegevens

U heeft het recht – na identificatie als Gebruiker – om na te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien wij uw gegevens verwerken, heeft u het recht op inzage van deze gegevens. U verstuurt hiervoor via aangetekende zending een aanvraag waarop WB-architect bv binnen een redelijke termijn tegemoet komt aan uw vraag.


Recht op aanpassing van uw persoonsgegevens

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan WB-architect bv. WB-architect bv zal hieraan binnen een redelijke termijn gevolg geven na ontvangst van de aanvullende verklaring.


Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en wanneer de verwerking van minder belang is dan de gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

WB-architect bv beoordeelt in eer en geweten de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.


Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Als geïdentificeerde Gebruiker heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • In geval van betwisting is een beperking op de verwerking van persoonsgegevens mogelijk en dat zolang WB-architect bv nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens
 • Wanneer WB-architect bv de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die WB-architect bv nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen (zie recht om vergeten te worden)

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. WB-architect bv stopt dan tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij het dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aantonen die belangrijker zijn dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal WB-architect bv hieraan binnen redelijke termijn gevolg geven na het ontvangen van de aanvraag via een aangetekende zending.


Recht op gegevensoverdracht

Als Gebruiker heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. WB-architect bv zal hieraan gevolg geven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Deze aanvraag gebeurt via aangetekende zending.


Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Na ontvangst van een aangetekende aanvraag zal WB-architect bv hieraan binnen een redelijke termijn gevolg aan geven.

Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door WB-architect bv. Hiervoor kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.